Zespół Aspergera

Zajęcia indywidualne w formie coachingu dla osób z Zespołem Aspergera

Coaching indywidualny to forma zajęć dla młodzieży i osób dorosłych z Zespołem Aspergera. W czasie cyklicznych 55 minutowych spotkań odbywających się 1 x w tygodniu, istotne jest wsparcie osoby z ZA w realizacji przez nią ustalonych wspólnie z osobą prowadzącą celów.
Praca z coachem obejmuje naukę umiejętności rozwiązywania problemów i zapobiegania im. Trener wyznacza uczestnikowi zadania domowe ? ich realizacja opiera się na możliwościach osoby zainteresowanej. Indywidualna forma zajęć daje możliwość dostosowania tempa pracy, dobrania narzędzi i sposobów realizacji celów w zgodzie z uczestnikiem spotkań.
Osoby z Zespołem Aspergera często nie wykorzystują w pełni swoich możliwości rozwoju z uwagi na niedostateczną motywację, kłopoty z planowaniem, organizacją czasu, dokonywaniem wyborów.
Coaching pozwala młodzieży i dorosłym osobom z Zespołem Aspergera:

  • uporządkować własne cele i ustalić hierarchię wartości
  • kształtować umiejętności potrzebne w realizacji tych celów
  • rozwijać umiejętność korzystania ze znanych już sposobów zachowania, przydatnych w realizacji zadań życiowych
  • pracować nad planowaniem i organizacją czasu
  • poprawić umiejętności komunikacyjne
  • rozwijać motywację